UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće je tijelo koje upravlja Domom, a čine ga tri predstavnika Osnivača Osječko-baranjske županije, jedan predstavnik radnika zaposlen u Domu i jedan predstavnik korisnika Doma. Članove Upravnog vijeća, predstavnike Osnivača i korisnika, imenuje Osječko-baranjska županija.

Člana Upravnog vijeća predstavnika radnika zaposlenih u Domu biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem sukladno posebnom propisu. Predstavnika korisnika Doma, predlažu korisnici Doma, većinom glasova učesnika skupa korisnika. Mandat Upravnog vijeća traje četiri godine.

Predsjednik Upravnog vijeća

Jurislav Babić, prof. dr.sc.

Članovi Upravnog vijeća

Drago Šerić

Anđela Androš, oec. (predstavnik radnika)

Marija Bite (predstavnik korisnika)

Zamjenik predsjednika

Marija Anić