ODJELI

Odjel zdravstvene, pojačane njege korisnika i pomoći i njege u kući

Ovaj odjel provodi kontinuirani rad sa specifičnim programom primarne aktivne i pasivne gerontološke zdravstvene zaštite i gerontološkom fizioterapijom. Plan i program provodi tim medicinskih sestara, njegovateljica i fizioterapeuta uz pomoć i suradnju osoblja DZ Osijek, HMP Osijek i KBC Osijek.

Voditelj: Jelena Vukas

Zdravstvena zaštita korisnika obuhvaća:

 • izrada individualnih planova zajedno s dr. stručnim radnicima
 • praćenje zdravstvenog i psihičkog stanja korisnika
 • dezinfekcija pomagala i rabljenog pribora
 • mjerenje tlaka i kontrola guk-a
 • pravilna i brza medicinska intervencija
 • osiguranje potrebnog medikamentnog i sanitetskog materijala
 • vođenje evidencija-o pružanju usluge njege, terapije, hospitalizacije,…
 • pružanje zdravstvene njege korisnicima

Provođenje radne i fizikalne terapije za polu pokretne i nepokretne korisnike Doma:

 • individualne i grupne vježbe, kineziterapija, elektroterapija, trening hoda s pomagalom,
  transfer kolica-krevet(stolica) i obratno

Vođenje brige o fiziološkim i higijenskim potrebama korisnika u stacionaru Doma:

 • Njega,hranjenje, pravilna prehrana, podjela terapija po uputi liječnika, prevencija komplikacija
  dugotrajnog ležanja, pratnja pri liječničkim pregledima – putem vizita  u stacionarnom i „kućnih
  posjeta“ u stambenom dijelu te  uz pratnju osoblja organiziranje  specijalističkih pregleda u
  Općoj bolnici ili Domu zdravlja

Stupnjevi zdravstvene njege u stacionaru ovise o kriterijima utvrđene funkcionalne onesposobljenosti smještenog korisnika. Rad medicinske službe ( sestara i njegovateljica ) prilagođen je prema potrebama korisnika u tri smjene tako da bude pokrivena kompletna zdravstvena zaštita u ustanovi kroz 24 sata dnevno. Smjenski rad zdravstvenih djelatnika određen je odlukom o organizaciji rada te o  početku i završetku radnog vremena.

U zdravstvene edukativne programe uključeni su svi radnici odjela za pojačanu njegu sa ciljem što kvalitetnije medicinske skrbi i praćenjem svih novina u zdravstvenim ustanovama. Prema dijagnozi i funkcionalnoj nesposobnosti korisnika određuju se i stupnjevi medicinske njege i fizioterapije.

Svi zdravstveni radnici na odjelu za pojačanu njegu educirani su i prepoznaju promjene kod starih ljudi koje nastaju kao posljedica bolesti i starenja te se prema tome u određenom trenutku mogu adekvatno i profesionalno odnositi.

Dnevna njega provodi se minimalno 4 puta dnevno, a prema potrebi i češće.

Edukacija:

 • edukacija zdravstvenog osoblja ( njegovateljica, fizioterapeuta i medicinska sestra )
 • održavanje stručnih sastanaka s osobljem
 • vođenje radne i zdravstvene dokumentacija

Odjel prehrane

Radi na održavanju kvalitete pripreme hrane i serviranja kroz:

 • izrada mjesečnih jelovnika ( tri vrste : standardni, dijetalni i dijabetičarski)
 • nabavka kvalitetnih živežnih namirnica
 • primjena zdravstvenih normativa za gerontološku prehranu
 • redovitu kontrolu kvalitete i kvantitete obroka
 • kontrolu sanitarnih iskaznica djelatnika
 • voditi brigu o zadovoljstvu korisnika prehranom i izborom jela
 • voditi brigu o uvrštavanju novih jela u jelovnike
 • vođenje brige o pohađanju tečaja higijenskom minimuma
 • redovito provođenje dezinsekcije i deratizacije

Voditelj: Mira Rupaner

Odjel pomoćno-tehničkih poslova

Obavlja svoju djelatnosti kroz:

 • redovito vođenje poslova zaštite na radu
 • redovito vođenje poslova zaštite od požara
 • vršenje nabavke potrebnog materijala za održavanje Doma
 • vođenje brige o tehničkoj ispravnosti vozila
 • održavanje centralnog grijanja, plinskih, vodovodnih i odvodnih uređaja
 • održavanje okoliša Doma
 • kontrola ispravnosti zgrade, opreme, strojeva i gromobrana
 • praćenje zakonskih propisa iz ove tematike, te primjena istih
 • održavanje čistoće zajedničkih prostorija i opreme u Domu
 • čišćenje soba i pripadajućih sanitarnih prostorija
 • pranje i glačanje posteljnog rublja
 • pranje i glačanje osobnog rublja korisnika

Voditelj: Sandra Belošević

Poslovi socijalnog rada, radne terapije i računovodstveno-administrativni poslovi

Program provode dvije socijalne radnice i radni terapeut.

Djelatnosti socijalnih radnica mogu se podijeliti na šest razina :

 1. Opće socijalne djelatnosti
 2. Individualni rad sa klijentima i korisnicima
 3. Grupni socijalni rad
 4. Suradnja
 5. Edukacija – stručno usavršavanje
 6. Evaluacija

Opće socijalne djelatnosti

 • prvi kontakt sa strankama
 • pružanje informacija o Domu
 • preuzimanje i kompletiranje dokumentacije
 • sudjelovanje u radu Komisije za prijem i otpust
 • korespondencija-obavijest budućim korisnicima u pismenom i usmenom obliku, razne informacije o prioritetima, vremenu čekanja, prijemu i otpustu
 • sudjelovanje u radu Stručnog vijeća;
 • sudjelovanje u organiziranju raznih manifestacija ( prigodne izložbe, koncerti i nastupi vanjskih suradnika, doček Nove godine itd.)
 • suradnja sa Centrima za socijalnu skrb
 • suradnja sa HZMO i HZZO

Individualni rad sa korisnicima

 • prijem i smještaj novih korisnika
 • premještaj korisnika ( rad sa korisnikom i članovima njihove obitelji)
 • vođenje stručne dokumentacije : osobnih dosijea, matičnih knjiga, svakodnevne evidencije
 • rješavanje konfliktnih situacija
 • suradnja sa obitelji korisnika
 • ostvarivanje prava na razliku troškova smještaja
 • ishođenje i pribavljanje osobne i druge dokumentacije ( zdrav-iskaznica i participacija, domovnica ,izvoda, prijenosa mirovina )
 • svakodnevna suradnja sa ostalim sudionicima procesa rada u Domu ( med. sestra, liječnik, uplata opskrbnine ,kuhinja …)
 • poslovi oko organizacije sahrane korisnika
 • rad s vanjskim  korisnicima

Grupni rad sa korisnicima

( Zajedno s radnim terapeutom i zdravstvenim osobljem )

 • vođenje grupnih sastanaka s korisnicima
 • pomoć i sudjelovanje u organizaciji proslava rođendana korisnika
 • raditi na stručnom pristupu rješavanja problema sa novim korisnicima
 • organizirati i sudjelovati na izletima i studijskim putovanjima.
 • sudjelovanje u Komisiji za prijem i otpust korisnika

Suradnja sa srodnim ustanovama

 • aktivni sudionici redovitih sastanaka stručnih radnika ( soc. radnika i radnika i okupacionih terapeuta), na nivou Slavonije i Baranje, u svrhu razmjene informacija i praćenja normative djelatnosti i stručne literature
 • suradnja sa srodnim ustanovama i institucijama u lokalnoj zajednici (centar za soc. skrb, HZZO i MIO…) .

Edukacija

 •  Djelotvoran socijalni radnik treba biti stalno uključen u edukaciju i prikupljanje novih informacija koje mogu koristiti njegovim korisnicima.
 • Sudjelovanje na seminarima, skupovima i susretima stručnih radnika.

Evaluacija

 • raditi na primjeni znanstvenih metoda u svrhu ocjenjivanja rezultata rada na svim segmentima socijalnih djelatnosti, tj. ocjenjivanje rezultata koji su postignuti radeći na svih pet razina, naprijed navedenih.